Regulamin

Certyfikat
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez Kamir-Danuta i Mirosław Kwapisiewicz
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, za pośrednictwem sklepu
internetowego www.kamir.home.pl (zwanego dalej: „Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
Kamir-Danuta i Mirosław Kwapisiewicz Sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje
Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego
ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub
innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta
w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lubjednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta
ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - oznacza Kamir-Danuta i Mirosław Kwapisiewicz Sp.
z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Wita Stwosza 11, NIP:
8392753855, REGON: 8392753855, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000182787; e-mail: kamir@home.pl, będącą jednocześnie
właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie www.kamir.home.pl.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za
pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako
zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie
Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych
Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony
Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania
niezamówionej informacji handlowej.
§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność
Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami
zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem
postanowień §4 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie
na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera
11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu
1024x768 pikseli.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu
korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do
jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę,
mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu
Internetowego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedawcy.
7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu
Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne
wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Interneti korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca
nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 4 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień
w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem
poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza
rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny
dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym
Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji
wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się
z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza
rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą
elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi
prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta
woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie
z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta
postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych
Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem
zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,
informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim
przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców
współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej
Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.
9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania
poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie
zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło
znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę,
z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji
Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym
korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści
zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku
zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci
zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających
do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży
Towarów.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7
(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym
Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie
formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia
do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz
łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy
oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez
Klienta zamówienia.
6. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4.
7. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta,
jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak
Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od
dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym
na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą
elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,
o których mowa w §5 ust. 7, Sprzedawca może zaproponować
Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest
możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim
nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji
zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa
(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana
zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem
zamówienia).
9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze:
a) stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych
polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych,
jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru
zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania
zamówienia przez Klienta.
11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest
każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru
formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
w biurze Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
13. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za
część zamówienia przy odbiorze.
14. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres
poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć
zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części
zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze
VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do
zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem
przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu
realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części
zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry,
zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14
(czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
15. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu
informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do
realizacji zamówienia.
16. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
17. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
18. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy.
19. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,
w godz. 8:00-16:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru
pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,
zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
22. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin
i koszt Dostawy.
§ 6 Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową
w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem
przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do
zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru
z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej
niezgodności.
2. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru
w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie
zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli
wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy
niezwłocznie po jej wykryciu.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do
reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go
o sposobie dalszego postępowania.
5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub
dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem
zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty
przesyłki.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca
naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na
pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na
znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,
obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od
umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14
(czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony
zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
7. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek
sprzedawane produkty.
8. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub
producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać
reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko
Strona 9/18
pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według
swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu
gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec
Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny
Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój
Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje
i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany
w zgłoszeniu reklamacji.
§ 7 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia.